Garantijos sąlygos

Ši garantija skirta UAB “Deltamark”  avilio monitoringo sistemai beePRO v1 ir v2. Garantija pradeda galioti nuo įrenginio  įsigijimo dienos arba priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis įrenginio laikotarpis 2 metai.
UAB Deltamark pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) įrenginio naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.
Garantinis remontas atliekamas UAB Deltamark patalpose.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
1.    Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo kaltės ar neatsargumo;
2.    Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3.    Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), vabzdžių ir pan.;
4.    Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
5.    Atsiradusius gedimus šalino ne UAB Deltamark darbuotojas/asmuo;

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi  šiais atvejais:
6.    Įrenginys buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
7.    Įrenginys sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.
8.    Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
9.    Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
10.  Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:
11.   Įrenginys turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
12.   Įrenginys ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;
13.   Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
14.   Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami UAB Deltamark serviso per 14-21 dienas nuo įrenginio perdavimo servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
15.   Įrenginys keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, –  negalima pašalinti;
16.   Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;
17.   Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui pristatyto įrenginio komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;
18.   Jei po įrenginio remonto apie atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB Deltamark turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Prietaiso eksploatavimo sąlygos:
19.   Prietaisas pritaikytas vaikti lauko salygomis temperatūroje -25C – +50C;
20.   Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz;
21.   Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;

Dėmesio draudžiama:
22.   Prietaisą statyti arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
23.   Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
24.   Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpikl